آرشیو فایل های سایت صفحه 2

ویدیوی آموزشی متن "I love our school" درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "I love our school : من عاشق مدرسمون هستم" صفحه 13 از کتاب first friends 3(فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "My friend, Rex" درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "My friend, Rex : دوست من رکس" صفحه 12 از کتاب first friends 3(فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر وسایل مدرسه (our school) درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس شعر "listen, What's this?" صفحه 10 و 11 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 10 و 11 (what's this? / who's this?) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات درس 2 کتاب first friends 3

آموزش سوالات "Who's this?" و "What's this?" درس دوم از کتاب first friends 3

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات مدرسه درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس کلمات (our school) صفحه 10 و 11 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مرور حروف و کلمات first friends 1 و first friends 2

مرور حروف الفبای انگلیسی همراه با مثال

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "my week" درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "my week : هفته من" صفحه 8 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Can you help me please?" درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "Can you help me please؟ : میشه لطفا به من کمک کنید؟" صفحه 7 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "It's Saturday" درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "It's Saturday. : امروز شنبه است" صفحه 6 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر روزهای هفته (weekdays) درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس شعر "weekdays" صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات درس 1 کتاب first friends 3

فیلم تدریس جمله سازی درباره روزهای هفته(What day is it? Is it Saturday?) صفحات 5 و 4 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 281