فایل های دسته بندی زبانهای خارجی

ویدیوی آموزشی سوالات درس 1 کتاب first friends 1

فیلم تدریس سوالات صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 1 (فرست فرندز 1)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 1 کتاب first friends 1

فیلم تدریس کلمات صفحه 4 و 5 از کتاب first friends 1 (فرست فرندز 1)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 8 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 55 تست مختلف از تمام مباحث درس 8 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 7 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 40 تست مختلف از تمام مباحث درس 7 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 6 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 50 تست مختلف از تمام مباحث درس 6 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 5 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 45 تست مختلف از تمام مباحث درس 5 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 55 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 60 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 40 تست مختلف از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 60 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 8 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 8 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 7 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 7 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

12345
تعداد نتایج: 58